Wijzig gevaarsetiket .Alfa.-cyaan-4-fluor-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (cyfluthrin)


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layout
( Etiket afmetingen vereisten )


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee


Stof eigenschappen: 68359-37-5


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord (niet verplicht)

H en P zinnen voor deze stof:
H300 Dodelijk bij inslikken.
H330 Dodelijk bij inademing.
H331 Giftig bij inademing.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


CLP-indeling
Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]