Wijzig gevaarsetiket (DBTC)


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layout
( Etiket afmetingen vereisten )


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee


Stof eigenschappen: 683-18-1


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord (niet verplicht)

H en P zinnen voor deze stof:
H301 Giftig bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H330 Dodelijk bij inademing.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijks het ongeboren kind schaden.
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


CLP-indeling
Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]