Wijzig gevaarsetiket (R)-α-fenylethylammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonaatmonohydraat


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layout
( Etiket afmetingen vereisten )


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee


Stof eigenschappen: 25383-07-7


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord (niet verplicht)

H en P zinnen voor deze stof:
H361f Kan mogelijks de vruchtbaarheid schaden.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


CLP-indeling
Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]