Wijzig gevaarsetiket (1S-cis)-4-(2-amino-6-chloor-9H-purin-9-yl)-2-cyclopenteen-1-methanolhydrochloride


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]
Etiket layout
( Etiket afmetingen vereisten )














Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee


Ja Nee
( Voor alle etiketten )


Ja Nee














Stof eigenschappen



: 172015-79-1


( Bijvoorbeeld hoeveelheid )

H en P zinnen en signaalwoord (niet verplicht)

H en P zinnen voor deze stof:
H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


CLP-indeling
Explosief
Ontvlambaar
Brand bevorderend (oxiderend)
Houder onder druk
Corrosief (Bijtend)
Toxisch (Giftig)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn
Milieugevaarlijk


[Controleer uw etiket]
  Print gevaarsetiket
[Sla uw wijzigingen eerst op]